vmt solutions

  “Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ Vô duyên đối diện bất tương phùng” Mỗi sự việc trên đời này đến với nhau đều có cái duyên-nợ. Với tôi, gặp và làm việc cùng VMT Solutions, công việc đầu tay sau khi kết thúc đại học là cái duyên may mắn. VMT Solutions trong