Category: VMTs trong tim tôi

vmt solutions

  “Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ Vô duyên đối diện bất tương phùng” Mỗi sự việc trên đời này đến với nhau đều có cái duyên-nợ. Với tôi, gặp và làm việc cùng VMT Solutions, công việc đầu tay sau khi kết thúc đại học là cái duyên may mắn. VMT Solutions trong