Factory Model

Scope of work:

 
➡️ 3D ArchICAD model (.pla)
➡️ Rendering
➡️ Drawing extraction from 3D model 2D CAD drawings, plans, elevations, sections.
Related Works

Sẵn sàng để trò chuyện?

bạn có ý tưởng lớn mà chúng tôi có thể hỗ trợ?