Dựng mô hình 3D nhà xưởng từ file scan

Yêu cầu công việc:

 + Dựng mô hình 3D ArchiCAD

 + Tạo hình ảnh 3D Rendering

 + Xuất file IFC

 + Xuất bản vẽ 2D mặt bằng, mặt cắt và mặt đứng với các định dạng PDF, DXF, DWG

Related Works