Projekt Hafnerstrasse

3D Laserscanning – Point CLoud to BIM Outsourcing service

Shot with Leica Totalstation and Faro Point Cloud Scanner.

 

Related Works

Sẵn sàng để trò chuyện?

bạn có ý tưởng lớn mà chúng tôi có thể hỗ trợ?