Dựng mô hình MEP từ mây điểm

Dựng mô hình 3D MEP từ mây điểm (Point cloud)

Từ dữ liệu thu thập được trong quá trình quét 3D laser toàn bộ hệ thống MEP của nhà máy. Mô hình 3D MEP đã được dựng lại một cách chính xác. Qua đó giúp các kỹ sư có thể dễ dàng đưa ra các phương án sửa chữa, bảo trì, hay bổ sung thêm các thiết bị mới.

Related Works