Nhà máy Ramseier

Mô hình hóa 3D CAD từ mây điểm (point cloud)

Khách hàng cần vẽ và dựng mô hình 3D CAD toàn bộ bên trong / bên ngoài  cũng như nền đất. Kết quả cuối cùng sẽ được chủ đầu tư sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau. Ví dụ: cải tạo, nâng cấp , lắp ráp thêm thiết bị, thiết kế lại hệ thống ống, v.v.

  • Diện tích: 10.708 m2
  • Số file scan: 1122 files 

Các bạn cũng có thể tham khảo mô hình 3D CAD thực tế nhà máy Ramseier tại trang Sketchfab 

Related Works

Sẵn sàng để trò chuyện?

bạn có ý tưởng lớn mà chúng tôi có thể hỗ trợ?