Dựng 3d Model hiện trạng Farmhouse

Dựng 3D Model hiện trạng Farmhouse từ file point cloud

Toàn bộ hiện trạng bên trong và bên ngoài trang trại đã được VDE quét toàn bộ bằng máy quét 3D Laser.

Từ file point cloud đã được register. VMT Solutions đã dựng lên bản vẽ 2D và mô hình 3D BIM Model. Qua đó, giúp cho chủ đầu tư có thể đưa ra nhiều phương án cải tạo trước khi tiến hành sửa chửa.

Related Works

Sẵn sàng để trò chuyện?

bạn có ý tưởng lớn mà chúng tôi có thể hỗ trợ?